Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r.

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r.
w okresie epidemii Covid-19 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich
 
 
 
Podstawa prawna
 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami,
wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 
 Zalecenia są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2021 r.
 
 
 
I. Ogólne zasady funkcjonowania szkoły:
Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel oraz pracownicy administracji i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. Osoby z objawami infekcji  nie mogą wejść na teren szkoły.
 
Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby u których stwierdzono zakażenie korona wirusem, a także objęte obowiązkiem izolacji lub kwarantanny.
Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją  użycia środka dezynfekującego. Środek dezynfekujący znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku.
 
Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do minimum. Osoby przychodzące do szkoły nie poruszają się po niej samodzielnie, mają obowiązek poinformować pracownika portierni o celu swojej wizyty. Pracownik wskazuje drogę poruszania się po budynku. Przychodzących do szkoły obowiązuje reżim sanitarny.  
 
Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków za pomocą E-dziennika. W przypadkach wymagających nagłych decyzji rekomenduje się kontakt telefoniczny.
 
Szkoła posiada termometr bezdotykowy, wykorzystywany w przypadku podejrzenia infekcji u ucznia.
 
W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: zalecane jest częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W przestrzeniach wspólnych rekomenduje się noszenie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
 
Organizacja zajęć lekcyjnych:
Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji w wyznaczonych odgórnie salach lekcyjnych. Kategorycznie zabrania się nauczycielom i klasom samowolnej zamiany sal lekcyjnych.
 
Rekomenduje się ograniczenie poruszania uczniów po sali lekcyjnej w czasie trwania zajęć.
 
Jeżeli jest taka możliwość zaleca się aby nauczyciel ograniczył wykorzystanie podręczników i materiałów pomocniczych w wersji papierowej oraz korzystał
z podręczników multimedialnych.
 
W przypadku braku możliwości zastąpienia papierowych podręczników i materiałów pomocniczych ich wersją elektroniczną zobowiązuje się uczniów i nauczycieli do posiadania własnych podręczników i niezbędnych pomocy. Zabrania się pożyczania podręczników i innych pomocy w relacjach nauczyciel – uczeń  i uczeń – uczeń.
 
Za zgodą nauczyciela dopuszcza się korzystanie przez uczniów ze smartfonów, tabletów, czytników e-booków lub innych urządzeń multimedialnych  na potrzeby lekcji.
 
Rekomenduje się, jeżeli jest taka możliwość, ograniczenie wykorzystania materiałów kserowanych (w tym sprawdzianów) i zastąpienie ich poleceniami wyświetlanymi za pomocą rzutnika lub tablicy multimedialnej.
 
Prace klasowe, pisane w sposób tradycyjny (wersja papierowa), należy poddać dwudniowej kwarantannie po odebraniu ich od ucznia i po sprawdzeniu przez nauczyciela.
 
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
W czasie lekcji jej uczestnicy powinni starać się zachować w miarę możliwości dystans społeczny oraz stosować się do aktualnych zaleceń GIS oraz MEN, a także wewnątrzszkolnej procedury bezpieczeństwa.
 
W czasie zajęć lekcyjnych praktycznej nauki zawodu technika elektryka, technika informatyka oraz technika poligrafii cyfrowej obowiązuje reżim sanitarny w postaci zachowania dystansu społecznego jak i dezynfekowania po zajęciach lekcyjnych sprzętów i materiałów oraz narzędzi wykorzystywanych podczas lekcji,
Zajęcia praktyczne ( praktyki szkolne ) obowiązują przepisy zgodne z wytycznymi w  każdym zakładzie pracy.
 
 
Zajęcia wychowanie fizycznego.
 
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 
 
Przerwy międzylekcyjne i korzystanie z szatni:
 
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
Podczas przerw zaleca się stosowania dystansu społecznego oraz rekomenduje się stosowania zakrywania nosa i ust.
Podczas korzystania z szatni na terenie szkoły zalecany jest dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa przez korzystających uczniów
Zaleca się  bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
 
 
Gabinet lekarski :
 
Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz sanepidu.
 
 
Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej:
 
Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach
Zaleca się zachowanie dystansu społecznego oraz rekomenduje się zasłanianie ust
i nosa podczas pobytu w bibliotece szkolnej.
Pedagog szkolny:
 
Podczas konsultacji z pedagogiem szkolnym uczniowie/ nauczyciele jak i rodzice wchodzą do gabinetu pojedynczo w celu zapewnienia dystansu społecznego,
Gabinet pedagoga szkolnego powinien być zdezynfekowany każdego dnia oraz wietrzony co godzinę, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczności szkolnej,
Zajęcia rewalidacyjne :
 
Zajęcia te mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich) i młodzieży. W przypadku braku zgody zajęcia mogą odbywać się w formie online.
 
 
 
W zajęciach nie może uczestniczyć  młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 
 
 
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w formie indywidualnej wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły.
Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pracujące w naszej szkole,
Uczniowie przynoszą na zajęcia tylko przybory szkolne, ewentualnie wodę 
w zakręconej butelce lub drugie śniadanie.
Zajęcia będą prowadzone w wyznaczonej i przystosowanej sali szkolnej
Uczniowie przychodzący na zajęcia rewalidacyjne przed wejściem do sali dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz uczestników zajęć.
Zużyte środki ochrony osobistej lub środki higieniczne będą wyrzucane do specjalnie przystosowanych koszy znajdujących się w pomieszczeniu.
Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
Pomieszczenia w czasie zajęć należy regularnie wietrzyć.
Po każdych zajęciach należy zdezynfekować blaty stołów krzesło, oraz wykorzystywany sprzęt.
Do minimum należ ograniczyć wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych w formie papierowej.
W przypadku złego samopoczucia ucznia nauczyciel informuje telefonicznie Dyrekcję szkoły , rodziców , a uczeń nie opuszcza Sali w której przebywa.
Po zakończeniu zajęć uczeń i prowadzący dezynfekują ręce środkiem do dezynfekcji.
 
 
Nauczanie indywidualne:
 
W zajęciach nie może uczestniczyć  młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 
Podczas zajęć indywidualnych w domu ucznia zaleca się stosować reżim sanitarny oraz dystans społeczny,
Pomieszczania powinny być wietrzone,
W razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia zaleca się przejść na nauczanie zdalne,
Na wniosek lekarza orzecznika zaleca się natychmiastowe nauczanie zdalne.
 
 
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych osób znajdujących się na terenie szkoły.
 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia niepełnoletniego.
 
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, katar natychmiast odizolowuje ucznia w klasie, zapewniając minimum 2 metry odległości od pozostałych uczniów oraz nakazuje mu założenie maseczki ochronnej lub zasłonięcia ust i nosa.
Po wstępnym odizolowaniu ucznia nauczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrekcji szkoły o zaistniałym fakcie (rekomendowany kontakt telefoniczny).
Dyrekcja szkoły wskazuje pracownika, który odbiera ucznia z klasy i zaprowadza do izolatorium.
Uczniowie klasy pozostają na swoich miejscach a nauczyciel natychmiast wietrzy salę (przez minimum 10 minut)
Pracownik odbierający ucznia ma obowiązek zadbania o własne bezpieczeństwo. W tym celu pobiera i zakłada tzw. pakiet bezpieczeństwa w postaci:  fartucha ochronnego, rękawiczek jednorazowych, maseczki ochronnej oraz przyłbicy. Pakiety te są dostępne na portierni. Oprócz tego ma obowiązek zachowania dystansu (min. 2 metry) od ucznia.
Pracownik zaprowadza ucznia do wyznaczonego izolatorium i tam sprawuje nad nim opiekę do czasu przyjazdu rodziców ucznia. W tym czasie zachowuje również dystans minimum 2 metry od ucznia. W czasie przejścia do izolatorium zaleca się ograniczenie kontaktu z innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki.
Dyrektor szkoły wyznacza osobę zobowiązaną do powiadomienia rodziców ucznia (rekomendowana droga telefoniczna)
Rodzice ucznia mają obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły. Rekomenduje się własny transport.
W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem Rodzice mają obowiązek poinformowania o tym fakcie Dyrekcję szkoły.
W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu koronawirusem u ucznia, Dyrektor natychmiast powiadamia o tym fakcie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ściśle stosuje się do jego decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania szkoły.
 
 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia pełnoletniego.
 
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, katar natychmiast odizolowuje ucznia w klasie, zapewniając minimum 2 metry odległości od pozostałych uczniów oraz nakazuje mu założenie maseczki ochronnej lub zasłonięcia ust i nosa.
Po wstępnym odizolowaniu ucznia nauczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrekcji szkoły o zaistniałym fakcie (rekomendowany kontakt telefoniczny).
Dyrekcja szkoły wskazuje pracownika, który odbiera ucznia z klasy i zaprowadza do izolatorium.
Uczniowie klasy pozostają na swoich miejscach a nauczyciel natychmiast wietrzy salę (przez minimum 10 minut)
Pracownik odbierający ucznia ma obowiązek zadbania o własne bezpieczeństwo.
W tym celu pobiera i zakłada tzw. pakiet bezpieczeństwa w postaci:  fartucha ochronnego, rękawiczek jednorazowych, maseczki ochronnej oraz przyłbicy. Pakiety te są dostępne na portierni. Oprócz tego ma obowiązek zachowania dystansu
(min. 2 metry) od ucznia. W czasie przejścia do izolatorium zaleca się ograniczenie kontaktu z innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki.
Pracownik zaprowadza ucznia do wyznaczonego izolatorium i tam sprawuje nad nim opiekę do czasu przyjazdu rodziców ucznia. W tym czasie zachowuje również dystans minimum 2 metry od ucznia.
Dyrektor szkoły wyznacza osobę zobowiązaną do powiadomienia rodziców ucznia (rekomendowana droga telefoniczna)
Rekomenduje się aby rodzice ucznia pełnoletniego odebrali go ze szkoły.
W przypadku braku możliwości lub woli odebrania ze szkoły ucznia pełnoletniego decyzję o zgodzie na opuszczenie przez niego szkoły podejmuje pielęgniarka szkolna, kierując się ogólnym stanem zdrowia ucznia. Rekomenduje się własny transport.
W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego samodzielne opuszczenie szkoły przez ucznia, pielęgniarka szkolna podejmuje decyzję o dalszym toku postępowania.
W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem uczeń ma  obowiązek poinformowania o tym fakcie Dyrekcję szkoły.
W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu koronawirusem
u ucznia, Dyrektor natychmiast powiadamia o tym fakcie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ściśle stosuje się do jego decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania szkoły.
 
 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych u pracowników szkoły.
 
 
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u siebie w czasie pracy objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, katar ma obowiązek natychmiastowego odizolowania się od uczniów i innych pracowników na minimum 2 metry oraz założenia maseczki ochronnej lub zasłonięcia ust i nosa.
Po wstępnym odizolowaniu pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrekcji szkoły o zaistniałym fakcie (rekomendowany kontakt telefoniczny).
Jeżeli stan zdrowia na to pozwala pracownik na polecenie Dyrekcji szkoły udaje się do izolatorium. W czasie przejścia do izolatorium zaleca się ograniczenie kontaktu
z innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki.
Jeżeli stan zdrowia nie pozwala pracownikowi na samodzielne przejście do izolatorium, Dyrekcja szkoły wskazuje innego pracownika, który odprowadza go do izolatorium. Pracownik wyznaczony do tego zadania ma obowiązek zadbania o własne bezpieczeństwo. W tym celu pobiera i zakłada tzw. pakiet bezpieczeństwa w postaci:  fartucha ochronnego, rękawiczek jednorazowych, maseczki ochronnej oraz przyłbicy. Pakiety te są dostępne na portierni. Oprócz tego ma obowiązek zachowania dystansu (min. 2 metry) od chorego. W czasie przejścia do izolatorium zaleca się ograniczenie kontaktu z innymi osobami znajdującymi się na terenie placówki.
Jeżeli sytuacja nagłego pogorszenia zdrowia miała miejsce w czasie pracy z uczniami Dyrekcja wyznacza pracownika, który przyjmuje nad nimi opiekę. Uczniowie klasy pozostają na swoich miejscach a pracownik natychmiast wietrzy salę (przez minimum 10 minut).
Decyzję o zgodzie na opuszczenie przez pracownika szkoły podejmuje pielęgniarka szkolna, kierując się ogólnym stanem zdrowia pracownika. Rekomenduje się własny transport.
W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego samodzielne opuszczenie szkoły przez pracownika, pielęgniarka szkolna podejmuje decyzję o dalszym toku postępowania.
W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dyrekcję szkoły.
W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu koronawirusem
u pracownika szkoły, Dyrektor natychmiast powiadamia o tym fakcie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ściśle stosuje się do jego decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania szkoły.

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO