Terminy i przedmioty punktowane

Kalendarz rekrutacji

16 maja - 20 czerwca do godz. 15:00
Rejestracja kandydatów

Rejestracja kandydatów w systemie naboru elektronicznego vEdukacja oraz składanie wypełnionego wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

vEdukacja
24 czerwca - 13 lipca do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
vEdukacja
20 lipca
publikacja listy kandydatów
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,
vEdukacja
16 maja - 25 lipca
badania lekarskie

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

vEdukacja
21 do 28 lipca do godz. 15:00
przedłożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kandydata do klas w technikum.
vEdukacja
29 lipca do godz. 14:00
lista przyjętych kandydatów
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
vEdukacja

Dokumenty przekazywane w procesie rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą - szczegółowe opisy poszczególnych kierunków można uzyskać po kliknięciu w nazwę zawodu. W trakcie rekrutacji do poszczególnych oddziałów będą brane pod uwagę wyniki następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego

II Liceum Ogólnokształcące


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO