Zasady obowiązujące w trakcie egzaminów maturalnych w roku 2022

W dniach 4 - 20 maja 2022 r. w naszej szkole odbędzie się sesja egzaminów maturalnych - przypominamy kilka zasad, które pozwolą na jej bezproblemowe przeprowadzenie.

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.
Obowiązujące ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk,
- ochrona podczas kichania i kaszlu,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów choroby zakaźnej.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie głównym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).
Wniosek wraz z uzasadnieniem, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Zdających prosimy o przybycie do szkoły na 45-60 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu oraz o nie parkowanie przed budynkiem szkoły - parking przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników.

Zdający powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość, własne przybory do pisania z czarnym wkładem piszącym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz własne przybory wymienione w komunikacie CKE. Szkoła nie zapewnia przyborów (np. kalkulator, linijka) oraz obowiązuje zakaz użyczania ich sobie wzajemnie przez zdających. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem (nie wykonuje się rysunków ołówkiem).

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody - szkoła nie zapewnia napojów. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Egzamin zdającego z danego przedmiotu może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
- niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
- wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
- zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

Materiały dodatkowe:

Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

 

  • Utworzono .

© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO